POLITYKA PRYWATNOŚCI

Strefa Kawy Oskar Kurzeja
Nowy Dwór 38A
56-500 Syców
NIP 911 199 88 39
REGON 383955966

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.

Na podstawie niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych chcielibyśmy w sposób przejrzysty poinformować wszystkich odwiedzających naszą stronę internetową o rodzaju, zakresie oraz celu pobieranych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz pouczyć o przysługujących Państwu prawach.
Korzystanie z naszej strony internetowej jest co do zasady możliwe bez podawania danych osobowych.
Jeśli dane pobierane są automatycznie podczas odwiedzin naszych stron internetowych przetwarzane są zgodnie z aktualnymi regulacjami ustawowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.
Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych jest konieczne a nie ma ustawowych podstaw do takiego przetwarzania, pozyskujemy co do zasady zgodę niezbędną do przetwarzania danych.
Jako firma odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych ustaliliśmy środki techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania jak najwyższego poziomu ochrony Państwa danych osobowych.

1. Dane kontaktowe firmy

Administratorem Danych Osobowych jest:

Strefa Kawy Oskar Kurzeja
Nowy Dwór 38A
56-500 Syców
tel.: + 48 791 635 183
kontakt@strefa-kawy.pl

2. W zależności od realizowanych przez firmę czynności zakres przetwarzanych danych obejmuje w szczególności następujące dane:

 • nazwiska i imiona
 • numer telefonu
 • adres poczty elektronicznej e-mail
 • adres zamieszkania lub pobytu
 • adres do wysyłki
 • NIP
 • REGON

3. Prawa dotyczące danych osobowych osób, których one dotyczą.

Jeśli macie Państwo pytania dotyczące swoich danych osobowych, możecie się Państwo do nas w każdej chwili zwrócić pisemnie, mailowo, telefonicznie, odpowiemy na pytania.

Zgodnie z RODO macie Państwo następujące prawa:

Prawo do informacji (art. 15 RODO).

W każdym momencie macie Państwo prawo uzyskać informacje o tym, jakie kategorie danych osobowych oraz jakie informacje odnośnie Państwa przetwarzamy i w jakim celu to czynimy, jak również jak długo i według jakich kryteriów dane te są przechowywane
i czy w związku z tym stosowane jest profilowanie.

Ponadto macie Państwo prawo dowiedzieć się, jakim odbiorcom wzgl. kategoriom odbiorców dane zostały ujawnione lub są jeszcze ujawniane; w szczególności w przypadku odbiorców w krajach trzecich lub organizacji międzynarodowych. W tym przypadku macie Państwo również prawo do uzyskania pouczenia w kwestii stosownych gwarancji
w związku z przekazywaniem Państwa danych osobowych.

Oprócz prawa do złożenia skargi w organie nadzorczym oraz prawa do uzyskania informacji odnośnie pochodzenia Państwa danych macie Państwo prawo do ich usunięcia, korekty, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania lub sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Państwa danych osobowych.

We wszystkich wyżej wymienionych przypadkach macie Państwo prawo do żądania od Administratora Danych bezpłatnej kopii swoich danych osobowych, które przetwarzamy. Za wszystkie inne kopie, o które Państwo wnioskujecie lub które wykraczają poza prawo do informacji danej osoby, jesteśmy uprawnieni do pobierania stosownej opłaty administracyjnej.

Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO).

Macie Państwo prawo do żądania natychmiastowego sprostowania przetwarzanych danych osobowych oraz – uwzględniając cele przetwarzania – prawo do żądania uzupełnienia niepełnych danych osobowych.

Jeśli chcielibyście Państwo skorzystać z prawa do sprostowania danych, możecie Państwo zwrócić się w każdej chwili do Administratora Danych celem naniesienia niezbędnej korekty.

Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO).

Macie Państwo prawo żądać natychmiastowego usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”) w szczególności wtedy, gdy gromadzenie danych nie jest już konieczne, gdy Państwo odwołaliście zgodę na przetwarzanie danych, gdy Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z prawem lub zostały pobrane niezgodnie z prawem i istnieje obowiązek prawny do usunięcia danych zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem narodowym.

Prawo do bycia zapomnianym nie znajduje jednak zastosowania, gdy istnieje przeważające prawo do swobodnego wyrażania opinii lub swobody informacji, gromadzenie danych jest niezbędne do spełnienia zobowiązania prawnego (np. obowiązków przechowywania), usunięcie danych nie jest możliwe z tytułu ciążących na AD obowiązkach archiwizacyjnych lub gromadzenie danych służy dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Prawo do ograniczenia (art. 18 RODO).

Macie Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, gdy kwestionujecie Państwo poprawność danych, ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem, odmawiacie Państwo usunięcia swoich danych osobowych i żądacie w zamian ograniczenia przetwarzania, gdy konieczny cel przetwarzania przestaje istnieć lub sprzeciwiliście się Państwo przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21 ust. 1, dopóki nie ustalono jeszcze, czy uprawnione interesy z naszej strony przewyższają Państwa interesy.

Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO).

Macie Państwo prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, w powszechnie stosowanej formie, by przekazać je bez uszczerbku innej jednostce odpowiedzialnej, jeśli np. istnieje zgoda z Państwa strony i przetwarzanie dokonywane jest w drodze zautomatyzowanego postępowania.

Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO).

Macie Państwo prawo do wyrażenia w każdej chwili sprzeciwu wobec pobierania, przetwarzania lub wykorzystywania swoich danych osobowych do celów bezpośredniego pozyskiwania lub badania rynku i opinii oraz marketingowego (promocyjnego) przetwarzania danych, chyba że możemy przedłożyć przekonujące i wymagające ochrony dowody dotyczące przetwarzania danych, które to dowody przewyższają Państwa interesy, prawa i wolności.

Ponadto nie możecie Państwo skorzystać ze swojego prawa do wyrażenia sprzeciwu, gdy przepis prawa przewiduje pobieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych lub obliguje do pobierania, przetwarzania lub wykorzystywania tych danych.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO).

Przysługuje Państwu prawo do składania skargi do właściwego organu nadzoru, jeśli uważacie, że w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych doszło do naruszenia.

Prawo do wycofania zgody w związku z prawem do ochrony danych osobowych
(art. 7. 3 RODO).

Udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych możecie Państwo odwołać
w każdym momencie bez podania przyczyny. Dotyczy to również odwołania oświadczeń o wyrażeniu zgody, których nam udzielono przed wejściem w życie rozporządzenia Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych (RODO).

4. Podstawa prawna przetwarzania danych.

W przypadku przetwarzania danych osobowych, w związku, z którym pozyskujemy zgodę osób, których dane są przetwarzane, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dane przetwarzane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą. Może być to Państwa adres e-mail do przesyłania naszych ofert, promocji oraz działań marketingowych.

W przypadku przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy, w której stroną umowy jest osoba, której dane są przetwarzane, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Regulacja ta obejmuje również zdarzenia dotyczące przetwarzania danych, które są niezbędne do realizacji działań sprzed zawarcia umowy
w szczególności w celu:

 • utworzenia i zarządzania Kontem;
 • obsługi i realizacji Zamówienia;
 • przeprowadzenia procesu płatności;
 • zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i korzystania z serwisu oraz jakości usług;
 • rozliczanie wykonanych umów oraz usług świadczonych przez sklep w ramach serwisu oraz Sprzedawcy;
 • obsługi zgłoszeń reklamacyjnych i zgłoszeń składanych za pomocą formularza kontaktowego;
 • nawiązania kontaktu w związku z realizacją umowy (świadczeniem usługi).

Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do spełnienia zobowiązania prawnego, któremu podlega nasze przedsiębiorstwo, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi – np. przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej). Mogą to być dane w postaci:

 • imię i nazwisko, adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), REGON.

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z Naszych prawnie uzasadnionych interesów, których podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO dbamy o to, aby Państwa podstawowe prawa i wolności miały charakter nadrzędny.

5. Przekazywanie danych osobom trzecim.

Przekazywanie danych osobom trzecim wykraczające poza ramy wskazane w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych dokonywane jest tylko wtedy, gdy jest to konieczne w celu realizacji żądanej usługi (np. przewozy kurierskie).

Przekazujemy dane tylko w przypadku istnienia odpowiedniego zobowiązania prawnego. Zdarza się to wtedy, gdy jednostki państwowe (np. organy ścigania spraw karnych) proszą w formie pisemnej o informację lub istnieje zarządzenie sądu.

Państwa dane osobowe nie są przekazywane tzw. państwom trzecim spoza Unii Europejskiej/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Państwa dane osobowe nie będą odsprzedawane podmiotom trzecim. Dane zbierane podczas rejestracji będą przetwarzane wyłącznie do umożliwienia korzystania z serwisu, dokonania ewentualnego zakupu oraz w celu realizacji umowy.

Dane osobowe w niezbędnym zakresie Administrator Danych przekazuje swoim zaufanym partnerom wyłącznie w celu wykonania umowy w szczególności:

a. firmie, która będzie odpowiedzialna za dostawę zamówionych produktów na adres podany podczas zakupu.

6. Jakie dane osobowe od Państwa zbieramy?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji w ramach korzystania z usług sklepu.  Brak podania danych osobowych uniemożliwia utworzenie konta w serwisie oraz dokonywanie transakcji w ramach serwisu i realizacji zamówienia.

Nie dotyczy to przetwarzania danych dla celów handlowych i marketingowych, które dokonywane je tylko na podstawie Państwa zgody, niezależnie od transakcji dokonywanych w ramach serwisu.

a. Dane osobowe zbierane podczas procesy rejestracji / zakładania konta.

Pełna funkcjonalność i dostępność systemu dostępne są wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników. Podczas rejestracji – zakładania konta zapytamy Cię o:

 • adres email oraz hasło, które będzie używane w naszym sklepie
 • imię, nazwisko, ulica, nr domu, lokalu, kod pocztowy, miejscowość
 • nr telefonu
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej dodatkowo o nazwę firmy oraz posiadany nr NIP.

Ostatnim krokiem rejestracji konta będzie akceptacja regulaminu korzystania ze sklepu dostępnego na stronie internetowej.

Wskazane powyżej dane osobowe są niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne i równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez Administratora Danych w celu zawarcia lub wykonania umowy.

b. Zamówienia składane drogą telefoniczną i e-mailową.

Istnieje możliwość złożenia zamówienia telefonicznie (pod numerem telefonu +48 791 635 183 w godzinach funkcjonowania palarni) oraz bezpośrednio drogą poczty elektronicznej e-mail. Nasz pracownik przyjmuje zamówienie od Państwa złożone drogą telefoniczną lub e-mailową, a następnie za zgodą Kupującego i na wyraźne jego żądanie wprowadza dane do sytemu. W zależności od rodzaju towaru i specyfiki zamówienia pracownik Sprzedawcy decyduje następnie czy złożone zamówienie Kupujący powinien potwierdzić czy też nie.

c. Zamówienia składane po przez portale społecznościowe (np. Facebook).

Istnieje możliwość złożenia zamówienia po przez wykorzystanie komunikatorów dostępnych w ramach usług portali społecznościowych. Co do zasady zakres Państwa danych osobowych jest tożsamy z zakresem wymaganym podczas składania zamówienia w inny oferowany przez Nas sposób.

d. Dane osobowe zbierane do realizacji zamówienia.

Przed dokonaniem transakcji tj. zakupu towaru w naszym serwisie zapytamy Cię o imię, nazwisko, adres (do wysyłki) oraz numer telefonu. Aby dokonać zakupu koniecznym jest akceptacja regulaminu korzystania z serwisu, który dostępny jest na stronie internetowej.

e. Dane osobowe zbierane w przypadku kontaktu bezpośredniego.

Aby zapewnić przestrzeganie ochrony danych osobowych, w związku obowiązywaniem regulacji RODO, możemy poprosić o niezbędne dane celem obsługi zamówienia.

f. Dane zbierane i przetwarzane automatycznie.

Korzystając z Naszej strony internetowej automatycznie zbierane są dane takie jak adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego oraz dane wyszczególnione w punkcie 7. Dane te będą wykorzystywane do celów statystycznych oraz w przypadku wyrażenia zgody

Dane o użytkownikach serwisu zbierane są celem badań statystycznych. Podstawą przetwarzania tych danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych. Badania te mają na celu poprawę funkcjonalności serwisu oraz ułatwienie korzystania
z niego klientom. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku odwiedzającym stronę serwisu.

7. Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami przetwarzanych przez Nas danych osobowych mogą być podmioty, którym AD udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego (np. organy ścigania, ZUS, US) oraz podmioty którym AD powierza dane osobowe na podstawie umów powierzenia danych osobowych (np. biuro rachunkowe, obsługa IT sklepu, serwerownie). Lista aktualnych podmiotów przetwarzających dostępna jest w Naszej firmie. Podmiotem przetwarzającym, obsługującym serwer, na którym przetwarzamy dane firmy jest:

LH.PL SP. Z O.O. UL., ul. PAMIĄTKOWA 2/56, 61-512 POZNAŃ, NIP 7831711517, REGON 302693647

8. Kontakt z Klientem sklepu.

Po dokonaniu zakupu towaru, Klient będzie otrzymywał od nas wiadomości dotyczące statusu zamówienia. Pracownicy sklepu mogą również kontaktować się z Tobą telefonicznie, jeżeli będziemy mieli ważne informacje dotyczące zamówienia oraz będzie to niezbędne do jego realizacji.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji – profilowanie.

 1. Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania
  o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu
  i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze Administrator podaje w tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące możliwego profilowania.
 2. Na naszej stronie internetowej nie dokonujemy profilowania w rozumieniu przepisów RODO.
 3. Jako firma świadoma odpowiedzialności w ramach obowiązków i oferowanych przez nas usług oraz strony WWW informujemy, iż w celu zwiększenia efektywności oraz jakości Naszych usług wykorzystujemy profilowanie osób odwiedzających naszą stronę tylko za zgodą Państwa używając takich narzędzi jak:
  1. Google Analytics, Universal Analytics – dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Serwisie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę Serwisu Internetowego. Administrator korzystając z powyższych usług w Serwisie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzjących Serwis Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Serwisu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.
  2. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Serwisu Internetowego –
   w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
  3. Tagi remarketingowe – używane przy kampaniach Google Ads. Pozwalają śledzić ruchy użytkownika w sieci i dostosowywać pojawiające się reklamy. W zakresie funkcjonowania Sklepu, będą to głównie tagi, które pozwolą reklamie (w formie tekstowej bądź graficznej) podążać za użytkownikiem.
  4. Tagi Google Ads – pozwalają na połączenie reklam ze stroną internetową
   i zbieranie podobnych danych co Google Analytics. Dane te są widoczne w Google Analytics.
  5. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Serwisu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Serwis Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
  6. Piksel Facebook to narzędzie analityczne, które pomaga mierzyć Nam skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników
   w witrynie. Zastosowania piksela:
   • Emisja reklam wśród właściwej grupy odbiorców;
   • Zwiększenie sprzedaży;
   • Pomiar wyników reklam.
  7. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Serwisu Internetowego w następujących celach:
   • realizacji podstawowych funkcjonalności Serwisu Internetowego takich jak identyfikacja Usługobiorców jako zalogowanych i utrzymywania sesji logowania, przechowywanie dynamicznych danych, np. statystyk, podsumowań;
   • dostosowywania zawartości Serwisu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących języka);
   • zapamiętywania lokalizacji IP, strefy czasowej;
   • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania
    z Serwisu Internetowego;
   • zapamiętywania zamawianych Usług w koszyku, polecania Usług powiązanych z Usługami zamawianymi, a także prawidłowego funkcjonowanie Sklepu;
   • personalizacji i publikacji treści reklamowych zamieszczanych w Serwisie, zgodnych
    z zainteresowaniami Usługobiorców.
   • remarketingu, czyli działania reklamowego, w którym po utworzeniu odpowiednich list remarketingowych na podstawie wybranych cech zachowań (za pomocą Google Analytics), kierowane są reklamy banerowe, które wyświetlają się użytkownikom podczas odwiedzania różnych stron internetowych w sieci reklamowej Google.
  8. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez formularz zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Usług w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).
  9. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne
   z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Serwis Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
  10. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

10. Przechowywanie Państwa danych osobowych.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji transakcji w serwisie i rozpatrywania reklamacji, są przetwarzane przez okres posiadania przez Klienta konta w serwisie, nie dłużej niż rok od likwidacji konta. Po wykonaniu tej czynności nie ma możliwości ponownego odtworzenia tego samego konta użytkownika.

W przypadku dokonania transakcji przez Klienta bez zakładania konta w serwisie dane są przetwarzane przez okres przewidziany przepisami skarbowymi